ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้บริการ

  • การเข้าใช้งานเว็บไซต์ pcpyjewel.com ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันตามข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ และท่านตกลงว่าจะไม่ใช้บริการไปในทางที่ผิดกฎหมาย หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ โปรดงดใช้บริการหรือเข้าถึง pcpyjewel.com
  • ทางบริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อดำเนินการให้แน่ใจว่าราคาและรายละเอียดอื่นของสินค้าที่แสดงในเว็บไซต์มีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามทางบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นของสินค้าดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าโดยทางบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบหรือมีความรับผิดไม่ว่าในทางใดสำหรับความผิดพลาดของราคาสินค้าที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ และทางบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อที่อ้างอิงจากความผิดพลาดของราคาดังกล่าว
  • รูปถ่ายและรูปภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยบ่งบอกถึงลักษณะของสินค้า และอาจไม่เหมือนกับสินค้าของจริง
  • ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านในการเก็บรักษา “ชื่อผู้ใช้งาน” และ “รหัสผ่าน” ของสมาชิก
  • ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ หรือวีดีโอบนเว็บไซต์นี้ไปเผยแพร่หรือใช้งานในเชิงการค้าโดยมิได้รับความยินยอมจากทางบริษัท
  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด หรือยกเลิก หรือลดปริมาณในการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่ตามดุลพินิจของทางบริษัทฝ่ายเดียวแล้ว การสั่งซื้อนั้นอาจส่งผลให้เกิดการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขของทางบริษัท หรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดที่ใช้บังคับอยู่
  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ตามดุลพินิจของทางบริษัทโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า การที่ท่านยังคงเข้าใช้เว็บไซต์และส่งคำสั่งซื้อต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไขดังกล่าวแล้ว การทำเช่นนั้นให้ถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับการแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่มีขึ้นกับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว

 

การจัดส่งสินค้า

เมื่อมีการส่งสินค้าเรียบร้อย ลูกค้าจะได้รับเลขพัสดุผ่านทางอีเมล์ หรือช่องทางที่ลูกค้าได้ติดต่อไว้ การจัดส่งใช้การจัดส่งโดย EMS, Kerry Express, Grab, EMS World และ DHL ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2-3 วันสำหรับต่างจังหวัด สำหรับต่างประเทศขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง

 

การยกเลิกการสั่งซื้อ การคืนสินค้าและคืนเงิน

ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสั่งซื้อและการคืนเงินทุกกรณี

Visitors: 311,357