นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบเขต

เว็บไซต์ pcpyjewel.com ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ pvpyjewel.com ดังนี้

 

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ทางเว็บไซต์ได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส ชื่อ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า หมายเลขโทรศัพท์ หรือประวัติการสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวมไว้นั้น จะถูกใช้ดังต่อไปนี้

 • เพื่อใช้สำหรับการสื่อสารและให้ข้อมูลที่จำเป็นของบริษัทเกี่ยวกับสินค้า รายการสินค้าอัพเดท รายการโปรโมชั่นหรือแคมเปญที่บริษัทจัดขึ้นหรือที่จะจัดขึ้น และสิทธิพิเศษอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของท่าน ซึ่งการให้ข้อมูลจะทำผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email), ข้อความทางโทรศัพท์ (SMS), หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้
 • เพื่อให้สิทธิพิเศษต่างๆอันได้แก่สิทธิประโยชน์ในวันเกิดและ/หรือเดือนเกิดสิทธิประโยชน์ จากแต้มคะแนนสะสมเพื่อใช้เป็นส่วนลดหรือแลกรับของกำนัล เป็นต้น
 • เพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และการเปิดตัวสินค้าของบริษัท
 • เพื่อจัดส่งเอกสาร เช่น แค็ตตาล็อก (catalog) การ์ดอวยพรวันเกิด เป็นต้น
 • เพื่อจัดส่งสินค้า รับคืนสินค้าที่ท่านซื้อจากบริษัท
 • เพื่อจัดการดำเนินการชำระเงินเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์เกี่ยวกับการซื้อสินค้าของท่านกับ บริษัทให้สำเร็จ
 • เพื่อนำไปใช้ประมวลผล วิเคราะห์ ในการปรับปรุงสินค้าและการให้บริการให้เหมาะสมและตรง ต่อความต้องการของท่านให้มากที่สุด
 • เพื่อนำไปใช้ในการวิจัยตลาด การสำรวจความคิดเห็น การวิเคราะห์การตลาดภายใน การจัด ทำข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์รูปแบบและทางเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า การวางแผนและการ วิเคราะห์ทางสถิติ และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ / หรือบริการของบริษัท
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่จำเป็นในการดำเนินการ การบำรุงรักษา รวมถึงการจัดการธุรกิจของบริษัท และความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท

 

ประเภทข้อมูล และข้อมูลที่จัดเก็บ

บริษัทได้ข้อมูลของท่านผ่านการติดต่อทำธุรกรรมต่างๆ กับท่าน ได้แก่ การซื้อขายสินค้า การให้ บริการสืบเนื่องจากการซื้อสินค้า การลงทะเบียนสมัครสมาชิกโปรแกรมสะสมคะแนนทางเว็บไซต์ การตอบแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์ การลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร รายการส่งเสริมการขาย และโปรโมชั่นต่างๆ การติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ การติดต่อผ่านทาง email รวมทั้งการ ติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ โดยเบื้องต้นบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านด้วยวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

ข้อมูลทั่วไป

 • ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ คำนำหน้า, ชื่อ,นามสกุล, เพศ, วันเดือนปีเกิด, อายุ, หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง, วันเดือนปีวันหมดอายุบัตรประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, สัญชาติ, กรุ๊ปเลือด เป็นต้น
 • ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ทางไปรษณีย์เพื่อจัดส่งสินค้า, ที่อยู่สำหรับระบุในใบเสร็จรับเงิน, ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address), บัญชีผู้ใช้ใน เว็บไซต์โซเชียล เช่น Facebook, Google เป็นต้น
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมการซื้อขายสินค้าและบริการ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการรับชำระเงินจาก ท่าน / คืนเงินไปยังท่าน, วันที่ชำระเงิน, เวลาชำระเงิน, ยอดชำระเงิน, หมายเลขการซื้อหรือคำสั่งซื้อ, วัน / เวลาในการรับหรือจัดส่งสินค้า, ข้อความตอบรับสินค้าจากท่าน, ข้อมูลการรับประกันสินค้า, คำร้องเรียนและข้อร้องเรียน และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าและบริการจากเจ้าของข้อมูล
 • ข้อมูลการเป็นสมาชิก ได้แก่ รายละเอียดข้อมูลบัญชีสมาชิก, หมายเลขบัตรสมาชิก, คะแนนสะสม, ประเภทสมาชิก, วันที่สมัครสมาชิก, ระยะเวลาการเป็นสมาชิก และข้อมูลการเป็นสมาชิกอื่นๆ

 

ข้อมูลจากการใช้งาน

 

 • ประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์และเครือข่ายทางสังคม ประวัติการใช้งานบนเว็บไซต์โดยอาจมี ข้อมูลของยี่ห้อ และรุ่นอุปกรณ์สื่อสารของท่าน ข้อมูลการตั้งค่าอุปกรณ์สื่อสาร ข้อมูลระบบ ปฏิบัติการ ข้อมูล IP Address ข้อมูลเวลาและระยะเวลาที่ท่านเข้าใช้งาน

 • ข้อมูล location ของอุปกรณ์สื่อสารผ่านการเปิดใช้งาน GPS หรือการใช้งาน Wi-Fi หรือการ ใช้งาน Bluetooth

 

 

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จําเป็นเพื่อทำตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

 

บริษัทจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่จําเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของบริษัท เช่น หากบริษัทจําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

นอกจากนี้ บริษัทจะเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ภายใน โดยทั่วไปข้อมูล การใช้งานจะถูกเก็บรักษาไว้ในช่วงเวลาสั้นๆ ยกเว้นเมื่อข้อมูลนี้ใช้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย หรือเพื่อปรับปรุงการทํางานของบริการของบริษัท หรือบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะเก็บ รักษาข้อมูลนี้ไว้เป็นเวลานาน

 

 

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสําคัญสําหรับบริษัท แต่โปรดจําไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 100% มีความปลอดภัย แม้ว่าบริษัทจะพยายามใช้วิธีในเชิงพาณิชย์ที่ยอมรับได้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่บริษัทไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยที่แน่นอนได้

 

 

เว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ pcpyjewel.com ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ทั้งนี้เว็บไซต์ pcpyjewel.com ไม่สามารถรับรองเนื้อหา หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการ ใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 

การใช้คุกกี้

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ pcpyjewel.com ส่งไปยังเว็บเบราเซอร์ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของ pcpyjewel สามารถ บันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะ ทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วย จดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้เว็บไซต์ pcpyjewel.com จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของเว็บไซต์ pcpyjewel.com เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ pcpyjewelo.com ต่อไป

 

การอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ pcpyjewel.com

 

การลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถแจ้งให้เราดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ โดยการแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งในหน้า ติดต่อเรา ทั้งนี้เราอาจมีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการยืนยันตัวตนของท่าน

 

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเว็บไซต์ pcpyjewel.com อาจทำการปรับปรุง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา

 

ติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าตามเมนูช่องทางการติดต่อบนเว็บไซต์ pcpyjewel.com

Visitors: 302,381